สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 647 85028 23 กานีสซา ยานนัวร์ อะรีฟ วิจายา
2. 647 85034 23 ซานา แซตตาร์
3. 647 85092 23 อเยชา ไคราน
4. 647 85108 23 อัตตา อัลลา คาร
5. 647 85137 23 ไอชา ทาริค
6. 647 88020 23 ซาฮารัดดีน มูฮัมหมัด
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 637 80040 25 ซ่ง บอเหวิน
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 638 80216 26 ปัญภิญา เฮ็งรักษา
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะแพทยศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 607 48522 30 คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร
2. 627 80013 30 ชิดชนก ตันติพัฒน์
3. 627 80059 30 รสพร ยอดยิ่ง
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 647 88030 32 มูฮัมหมัด อาฟแทบ อะมานัต
 
จำนวนนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายทั้งหมด     12  คน
---------- จบรายงาน ----------