สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 603 04395 21 ภวินท์ ไกรระวี
2. 613 00414 21 กิตติวัฒน์ ดาวสุริยการ
3. 623 02573 21 ธีรดนย์ แก้วนก
4. 623 03276 21 ปัณฑ์ธร คำแหง
5. 623 05919 21 อัศวพล คำดี
6. 633 05955 21 นภจร จิรนิรามัย
7. 643 00086 21 กฤตกานต์ อุดมกฤตยาชัย
8. 643 00406 21 จามิกร สังข์ภาพันธ์
9. 643 11100 21 เฉลิมพล ตั้งจิตวัฒนากุล
10. 643 11278 21 พนัชกร จิรสรรพคุณากร
11. 643 14017 21 กฤช พรวรากรณ์
12. 643 20708 21 ธรรมพร อยู่นุช
13. 643 90060 21 ปิโยรส ทิพย์มงคล
14. 643 90076 21 พงศธร แสงสุรีย์วัชชรา
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะอักษรศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 614 01354 22 ปิยะพัฒน์ นุชนารถ
2. 624 02107 22 วายุ ชาญพนา
3. 624 02216 22 ษิกปุณ บุญประกอบ
4. 634 00828 22 ธนพรรณ สถาพรวานิชย์
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 563 34925 23 รุสนี แสแลแม
2. 583 35184 23 ตัสนีม สันหรน
3. 593 30896 23 วรรธิญา ตลับเพ็ชร
4. 593 34132 23 จิรัฏฐ์ ลิ้มอัครอังกูร
5. 593 34184 23 เชษฐา พวงบุบผา
6. 593 35271 23 บรรพต สาครจันทร์
7. 593 35483 23 ศรัณย์ สาสุข
8. 603 29518 23 รัชฎาภรณ์ สถิรวัฒนากร
9. 603 30322 23 ทัตพงศ์ เพชรทอง
10. 603 30689 23 พรธีรา มณเฑียรทอง
11. 603 34487 23 อัญรินทร์ ศักดิ์เมธาวิชญ์
12. 603 36202 23 ณัฐชนน ช่วยพิชัย
13. 613 33550 23 พิมพ์แพร โรจน์สราญรมย์
14. 613 37611 23 ศิรวิชญ์ ตรีหิรัญกุล
15. 623 13440 23 วสุ โพธิ์งาม
16. 623 23108 23 จิตรลดา สกุลเหลืองอร่าม
17. 633 10448 23 พิรามน เปาอินทร์
18. 633 11317 23 ทิฆัมพร โสมล
19. 633 11490 23 ผาณมาศ สิริเวชชะพันธ์
20. 633 43417 23 อดิลันต์ บากา
21. 643 10186 23 ณิชาภัทร นิลพงษ์
22. 643 10432 23 พีรณัฐ พรพิพิธ
23. 643 10558 23 ศุภณัฏฐ์ ใจเพ็ชร์
24. 643 10621 23 สุเมธา มีชัย
25. 643 11280 23 ธีรชา กาวินคำ
26. 643 12390 23 ภูริชญา นิศารัตนานุกูล
27. 643 13412 23 มฤคมาศ เนาวนนท์
28. 643 20486 23 ปัณณธร สุขีบท
29. 643 20514 23 ปาลิตา อ้นสุข
30. 643 20812 23 วรันธร จรูญวณิชกุล
31. 643 24925 23 ปฏิพัทธิ์ เพ็ชร์ใสประเสริฐ
32. 643 31225 23 เพ็ญเพชร แพทย์จะเกร็ง
33. 643 32050 23 กัญญาณัฐ แก้วตา
34. 643 32175 23 ชยพัฒน์ ชุณหเรืองเดช
35. 643 32473 23 ปัณชญาพร อาจประจันทร์
36. 643 32480 23 ปัณรสี สุภาภรณ์
37. 643 32640 23 ลภัสรดา สวัสเอื้อ
38. 643 43103 23 ณัฐนรี มูลมอญ
39. 643 43367 23 วงศกร ครุวรรณ์
40. 643 43401 23 สปัญญ์ พิชญ์ชัยประเสริฐ
41. 643 43460 23 อมรินทร์ สรรพลิขิต
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะรัฐศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 574 16559 24 สุดารัตน์ จันทร์แก้ว
2. 604 10537 24 รชต นิมิตรมงคล
3. 624 20047 24 กานต์ธิดา อ้ายมา
4. 644 00263 24 ปฐมพงศ์ ธัมมิกะกุล
5. 644 00584 24 สิรินดา พรพันธ์นุกูล
6. 644 20360 24 พิมพ์พิสมัย วงษ์โสพนากุล
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 583 44133 25 นัทธมน ทองชิว
2. 613 43248 25 ภัคมน เกษี
3. 613 46125 25 ตะวัน ตันธนะสาร
4. 623 00761 25 พรพรหม ล่ามกิจจา
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 564 23781 26 กานต์รวี พิบูลย์สุขยิ่ง
2. 584 27472 26 ชิดชนก ดีรักษา
3. 594 28611 26 พิมพ์โชษิตา ทรัพย์เย็น
4. 604 21007 26 ศิรกานต์ รัตนพันธ์
5. 604 25178 26 วริษฐา ประสพผล
6. 604 27025 26 กมลชนก สัญญปรีดากุล
7. 604 28840 26 รัชวิชญ์ ลลิตเลิศวงศ์
8. 614 25047 26 แวววรรณ สวัสดิวิชัย
9. 644 01282 26 ปัณฑิตา คงช่วย
10. 644 10437 26 ชนากานต์ หยกรุ่งเรืองแสง
11. 644 11560 26 พริม วุฒิพรวรพันธุ์
12. 644 20118 26 จิตพัต เทียบศรไชย
13. 644 20560 26 ปภาวรินทร์ คุณธรรม
14. 644 20800 26 ภัทรดนัย ไชยราช
15. 644 21039 26 วิจิตรา จิตชยานนท์กุล
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะครุศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 594 38264 27 สุธิชา เกื้อกิ้ม
2. 644 20236 27 ธนวรรณ แก้วมงคล
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะนิเทศศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 604 50104 28 กิตติธัช เชยกลิ่นเทศ
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 624 00207 29 ชินกฤต ฤทธิเดช
2. 624 00855 29 พศิน รักแก้ว
3. 644 01280 29 ลักษณาวลัย เยี่ยมศิริ
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะแพทยศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 603 50974 30 ธนพงษ์ บุณยะนิวาศ
2. 613 50597 30 ชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 603 55389 31 ชนัตฐา อุไทยธุราทร
2. 613 55367 31 ณิชา รักศีล
3. 643 00769 31 ธนพร แซ่ลิ้ม
4. 643 00929 31 นวลพรรณ แววศรี
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 643 00254 33 เดชากูล ดอนหม้อ
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะนิติศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 594 61773 34 เพ็ญพิสุทธิ์ ปานสายลม
2. 624 91477 34 โสภิดา บุญเจริญ
3. 634 00326 34 จุฑาทิพย์ กล่ำเจริญ
4. 634 02007 34 รักษิณา จันแดง
5. 634 90162 34 ชยันต์ ไชยพร
6. 634 90419 34 ตวง อังสนานนท์
7. 634 91060 34 ภณิชชา ธรานิธิศกุล
8. 634 91134 34 ภาสกร หล่อสุวรรณศิริ
9. 634 91220 34 รักเอก ศิริภัทร์
10. 634 91461 34 สันติ สกลไชย
11. 634 91747 34 อุบลรัตน์ แซ่จึง
12. 644 00734 34 ณปภัช ภูวกรกุลวุฒิ
13. 644 01100 34 ธนวัฒน์ ซาอิโตะ
14. 644 03199 34 อรรถวุฒิ กมลรัตน์
15. 644 90134 34 เกษมศักดิ์ จันทร์เกษ
16. 644 90317 34 ชนนิกานต์ อุ่นอบ
17. 644 90346 34 ชมนาด ขุนศรี
18. 644 90535 34 ณัฐชา รุ่งรัศมีวิริยะ
19. 644 90885 34 บุรินทร์ จันทร
20. 644 90965 34 ปัญญ์ฐาพงศ์ กำลังเกื้อ
21. 644 91273 34 รักษิณา จิระวิชัยฤทธิ์
22. 644 91353 34 วนัสนันท์ เรืองเดช
23. 644 91639 34 ศุภกัญญา บัวแก้ว
24. 644 91674 34 สิทธิภัทร์ สกลวรารุ่งเรือง
25. 644 91995 34 เอมิกา วงษ์ช่างหล่อ
26. 644 92062 34 ธนชัย ดำริธรรมนิจ
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 594 65828 35 สุขุมพงศ์ มานะพันธุ์พงศ์
2. 614 66927 35 สิรภพ สมบูรณ์วงศ์
3. 614 67017 35 สุวพัชร อาจกล้า
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะสหเวชศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 633 00523 37 นิตย์ตะวัน อรรถศิริ
2. 643 00720 37 พิมพลอย สุธรรมวิจิตร
3. 643 10177 37 ณิชาภา ปัญญาไว
4. 643 10270 37 ธีรภัทร์ ทิพย์วานิช
5. 643 20018 37 กันต์ธิดา ชยานันต์นุกูล
6. 643 20402 37 ศศิกานต์ แหวนสัมฤทธิ์
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 643 00301 39 ชานน เหล็กหมื่นไวย
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค)
(ระดับปริญญาตรี)
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 634 00293 40 นงนภัส จำปาเทศ
2. 634 00510 40 วรรณลิกา เอี่ยมน้อย
3. 634 00665 40 อริสา ทับพันธ์
4. 644 00099 40 กิตติศักดิ์ พร้อมพรรค
5. 644 00477 40 พิชญาภา มงคลนัฏ
6. 644 00798 40 เอกรัฐ ขันตยาคม
 
จำนวนนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายทั้งหมด     139  คน
---------- จบรายงาน ----------