สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 583 13464 21 ศุภวิชญ์ เจริญพิชิตนันท์
2. 603 17165 21 เกษมศิริ เกษมทรัพย์
3. 603 17171 21 ครองรัฐ เดชกำแหง
4. 603 18660 21 สัณห์พิชญ์ พิเนตรบูรณะ
5. 603 18727 21 สิรวิชญ์ ศักดิ์วราสวัสดิ์
6. 613 17028 21 กรกนก เนื่องทศเทศ
7. 613 17040 21 กรนิศม์ เกตุสัมพันธ์
8. 613 17108 21 กลย์ภัทร์ วชิรตรังสฤษดิ์
9. 613 17303 21 ฉันท์ทิศา สัตยาบรรพต
10. 613 17378 21 ชวิน หงศ์ลดารมภ์
11. 613 17791 21 ธนพล อิทธิพรไพศาล
12. 613 17951 21 นภัสวรรณ ทรัพย์ทวีธีรกุล
13. 613 18006 21 นัทธพล กิตติธาดาชัยกุล
14. 613 18012 21 นันท์นภัส กุศลพิศาลสุทธ์
15. 613 18115 21 ปาณิศ อึ้งประพันธ์
16. 613 18494 21 รัชชานนท์ สิทธินันท์เจริญ
17. 613 18500 21 รัชชานนท์ เอกสมบัติชัย
18. 613 18539 21 ลภัส ศาลาพรชัย
19. 613 18551 21 วรกร เรืองรัตนวิชา
20. 613 18677 21 ศิรภัสสร จันทร์ผ่อง
21. 613 18872 21 สุพสิษฐ วงษ์ธนาธิป
22. 623 80152 21 กษิดิศ ประทุมถิ่น
23. 623 80501 21 ณชนน ริมสมุทรไชย
24. 623 81021 21 นิทธันต์ เลิศวิโรจน์กุล
25. 623 81554 21 ภรัณยู เลาวหุตานนท์
26. 623 81961 21 วิชยุตม์ งามพรชัย
27. 623 82526 21 ไอเซ่น แลนซ์ ทมาเยา เดอ กูซมาน
28. 633 80445 21 ชาฎา สุขกิจสมโภชน์
29. 633 82149 21 ศิวา รุ่งเรืองมณีรัตน์
30. 640 10014 21 จูเลียนา เคล
31. 643 80549 21 ฐาปนา จงกลรัตนาภรณ์
32. 643 80773 21 ทักษ์ เลิศดำรงโชค
33. 643 81665 21 ภนัส คงพัฒนะโยธิน
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะอักษรศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 594 07239 22 ณัฐ โกญจนาท
2. 604 07227 22 ซูถิง โยว
3. 634 81009 22 ศิรณัฐ สิวะวรรณวงศ์
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะรัฐศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 640 20037 24 คอว์ เท็ต
2. 644 80136 24 พรกนก โนนคำ
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 623 80978 25 มิเรียม เทวอักษร
2. 633 80847 25 ปารมี ปัญจพลาสม
3. 643 80671 25 บดินทร์ รักษ์ถาวรวงศ์
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 574 32221 26 ชวัล เจียรวนนท์
2. 604 32263 26 ชาติชาย เฉิน
3. 624 80123 26 กุลธวัช จีรทวีสุข
4. 630 20019 26 แพรวา วัฒนวรางกูร
5. 634 80050 26 กษภณ ราวรา
6. 634 80279 26 ชวินทร์ วรกุลเสถียร
7. 634 81475 26 รชยา อุฬารเสถียร
8. 640 20112 26 ซินดี้ เคย์ มา
9. 640 20318 26 ยูกิ กาโตะ
10. 640 20324 26 ลีอา มาร์เต้ กาเบรียล อาร์ลี
11. 640 20404 26 อีวา แอนโทเนีย บาโธโลมิน่า เปเร่
12. 640 20462 26 แอลลัน เจมส์ ฟอแรน
13. 644 81700 26 ศุภเมศธ์ จุลชาต
14. 644 81739 26 สตีเฟน เจสัน-ลินน์ แพพส์
15. 644 82018 26 ฮาน่า ลาริสสา แพพส์
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะนิเทศศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 584 53525 28 มายา ปิยะพันธ์
2. 624 80026 28 กัญญาวีร์ จิตตาศิรินุวัตร
3. 624 80032 28 กัณณิชา ธรรมมนุญกุล
4. 624 80061 28 กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์
5. 624 80141 28 ชญาดา กมลประภาพร
6. 624 80187 28 ชนิสรา วงศ์ไพบูลย์
7. 624 80193 28 ชไมพร ภู่แสนสอาด
8. 624 80209 28 ชวิน เหล่ารัตนวรพงษ์
9. 624 80221 28 ฐิติพร ดีหลกเจริญ
10. 624 80238 28 ณธพรรณ สุนทรวรเศรษฐ์
11. 624 80296 28 ณิชรัตน์ นาคะตะ
12. 624 80360 28 ธนัช ภิญโญธนาคม
13. 624 80382 28 ธรัณ เดโชพลชัย
14. 624 80410 28 ธาม พิชิตสุรกิจ
15. 624 80427 28 นภัสสา รัตนพฤกษ์
16. 624 80456 28 เนริน ฤชุพันธุ์
17. 624 80485 28 ปัญญ์ธัชชัช ภวัตอังศุนิตย์
18. 624 80513 28 พริม เบคเคอร์ส เกษมสันต์
19. 624 80520 28 พริมา เทียนศิริ
20. 624 80536 28 พริสา สุขมานพ
21. 624 80542 28 พาทิศลดา ไวว่อง
22. 624 80559 28 พิมพ์นารา อริยะวิทย์
23. 624 80639 28 ภูเบศ สง่ารักษ์
24. 624 80651 28 มิเรียม ตันตระกูล
25. 624 80674 28 รฎานิษฐ์ จันทราประภาวัฒน์
26. 624 80697 28 วริศรา สุทธิวนา
27. 624 80748 28 หฤษวรรณ อ่อนนุช
28. 624 80754 28 อภิชญา รุ่งค้าวิวัฒน์
29. 624 80760 28 อริสา พรหมพันใจ
30. 634 80630 28 ลักษิกา วัฒนาโกศัย
31. 640 10020 28 เซลี หลุยส์ เอลิซาเบธ มิเชล
32. 640 20044 28 เซเนีย ดิดิค
33. 640 20067 28 หานเชิง กัว
34. 640 20101 28 มาเรีย มารีมอน
35. 644 80114 28 จื่อหยิง วู
36. 644 80355 28 ธีธัช เสตสุบรรณ
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 614 58240 29 เชอลี่ หล่อสมิทธิกุล
2. 640 10045 29 ธนพัฒน์ คุณวิภูษิต
3. 644 80043 29 กัลย์ภัสสร สักกายะกรมงคล
4. 644 80839 29 พรภวิษย์ มุนิกานนท์
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับปริญญาตรี)
คณะจิตวิทยา เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 613 78094 38 โซเฟียส์ ซาอิด วาอิด
2. 623 80010 38 กมลจันทร์ ทองธิราช
3. 640 10010 38 พัฒนพร จำรัสโรมรัน
4. 643 80785 38 เอญาริน อัครเศรณี
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาปลาย/2564
(ระบบทวิภาค -นานาชาติ)
(ระดับปริญญาตรี)
สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ เป็นข้อมูล ณ วันที่  21/1/2565

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 635 80194 56 ชนิสรา โลหะนาคะกุล
2. 640 20019 56 ชิ อง คาน
3. 640 20025 56 อเล็กซานดรา บิง พิสิทธิกุล
 
จำนวนนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายทั้งหมด     103  คน
---------- จบรายงาน ----------