สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาที่ 3/2559
(ระบบตรีภาค)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นข้อมูล ณ วันที่  18/4/2560

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 578 76022 20 รัชชัย อัครวงษ์
2. 578 76039 20 ณัฐริยา โค้วไพโรจน์
3. 578 78490 20 ธุวดา ส่งแสง
4. 588 78352 20 พลอยรุ้ง นพสุวรรณ
5. 588 78381 20 อรวรา วัฒนวิศาล
6. 598 78324 20 วรลักษณ์ สงวนแก้ว
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาที่ 3/2559
(ระบบตรีภาค)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  18/4/2560

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 567 26353 23 ไอรีน ฟาจาร์โด แองเจเลส
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาที่ 3/2559
(ระบบตรีภาค)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะรัฐศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  18/4/2560

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 598 12020 24 คยองอา ชเว
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาที่ 3/2559
(ระบบตรีภาค)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นข้อมูล ณ วันที่  18/4/2560

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 568 23684 26 ศรัณยา อภิชัยสิริ
2. 568 23706 26 สหัสชัย คชเสนี
3. 568 29718 26 ปาริฉัตร สมรรถศรบุศย์
4. 568 29936 26 รุย ชู
5. 568 30407 26 อรการ เย็นมนัส
6. 568 30539 26 ณัฐพล เพียรเพ็ญศิริวงศ์
7. 578 18802 26 ฐิติพงษ์ ไทยเจริญ
8. 578 29193 26 ฉัตรญา สุภาษิต
9. 588 15227 26 ณัฐพล ศรีภูริจรรยา
10. 588 18781 26 ฐิตินันท์ เทียมสุวรรณ
11. 588 20087 26 พีรรณ ดิษฐศรีพร
12. 588 20465 26 ฤทัยภัทร ทรงธัมจิตติ
13. 588 20500 26 ลูกแพร ถาวรายุศม์
14. 588 29755 26 ภูมิ ศรีรัตนวงษา
15. 588 29980 26 วโรตม์ อธิคมพาณิชย์
16. 598 18529 26 ชลวรรณ วณิชพันธุ์
17. 598 19404 26 บุรัสกร ตั้งสัจจานันท์
18. 598 22932 26 อภิศักดิ์ โกมลวัฒนาพาณิชย์
19. 598 29217 26 จักรพงษ์ สิทธิวรกุลพงษ์
20. 598 29596 26 ทรงวิทย์ พัชรวิภาส
21. 598 30130 26 ภาสวรรณ สุวรรณวงศ์
22. 598 30365 26 วิศัลยา ฉันทะพิชญ์
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาที่ 3/2559
(ระบบตรีภาค)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  18/4/2560

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 578 51570 29 ปัทมา ท้วมเสม
2. 578 51620 29 จิรพันธ์ รวมพรรณพงศ์
3. 578 56494 29 วาตารู โอกุชิ
4. 588 51609 29 นราธร มั่นสุวรรณ
5. 588 51667 29 ศศิวิภา ศรีเกื้อกูล
6. 591 00640 29 ไมเคิล สเตบเลอร์
7. 598 55735 29 เบญจมิน อะเดอบิสิ อะเดอบาโย
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาที่ 3/2559
(ระบบตรีภาค)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะนิติศาสตร์ เป็นข้อมูล ณ วันที่  18/4/2560

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 578 63710 34 นครินทร์ เย็นทรวง
2. 578 63727 34 พีระศักดิ์ อุณหโชค
 
 
 
สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย  ภาคการศึกษาที่ 3/2559
(ระบบตรีภาค)
(ระดับบัณฑิตศึกษา)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นข้อมูล ณ วันที่  18/4/2560

ลำดับที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล

1. 537 92080 53 ธนิตา วงษ์จินดา
2. 547 91526 53 กันตพงษ์ ปราบสงบ
3. 547 91744 53 นี ผุดผ่อง
4. 547 91780 53 ริสะ ทากาฮาชิ
5. 557 91739 53 อัชฌา สุวรรณกาญจน์
6. 567 91798 53 ซาวเเดท อับดุลา บาเซอร์
7. 577 91535 53 จาบินดรา บันดารี
8. 577 91680 53 มูฮัมเหม็ด มุสเทก ข่าน
9. 587 88387 53 กิตติพร พันเพียง
10. 587 88415 53 ทูจิ ซังโม
11. 587 88547 53 สุกุมา สุขศรี
12. 587 91542 53 ปาลัช สกุลธนิษฐ์
13. 587 91840 53 ไอ เธียน หนาน ลัม
14. 597 91675 53 โซฮรา นิสา ฮันไซ
15. 597 91698 53 นาวี๊ด อิคบาล มูกาล
 
จำนวนนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายทั้งหมด     54  คน
---------- จบรายงาน ----------