เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน    English
กรุณาป้อนเลขประจำตัวนิสิต/เลขประจำตัวเจ้าหน้าที่  และรหัสผ่าน
รหัสผ่าน คือรหัสผ่านที่ใช้กับระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักงานการทะเบียน มีข้อกำหนดดังนี้
1. นิสิตจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง และห้ามดำเนินการแทนนิสิตผู้อื่น มิฉะนั้นนิสิตจะถูกลงโทษทางวินัย
2. นิสิตต้องรับผิดชอบผลการลงทะเบียนเรียนที่เกิดขึ้นจากรหัสผ่าน (Password) ของนิสิต
3. สำนักงานการทะเบียนกำหนดให้นิสิตแต่ละคนยืนยันการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินวันละ 10 ครั้ง
4. นิสิตต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทันทีทุกครั้งหลังจากที่ทำการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ลดรายวิชา หรือเปลี่ยนตอนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและควรพิมพ์ผลการลงทะเบียนเรียน (CR54) หลังหมดกำหนดการเพิ่ม-ลดรายวิชา เพื่อตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
5. ห้ามมิให้นิสิตกระทำการใดๆ อันเป็นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การลักลอบสำเนาหรือโอนถ่ายข้อมูล การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ หรือการอื่นใดซึ่งอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เสียหาย (ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต ฉบับที่ ๒ ข้อ ๘/๒)เช่นเขียนโปรแกรมยืนยันผลการลงทะเบียนเรียนแทนตัวนิสิต เป็นต้น นิสิตจะถูกลงโทษทางวินัย และ ห้ามเข้าระบบ
  • สามารถรองรับการใช้งานได้ทุก Browser
  • ใช้งานได้ดีใน Internet Explorer
เลขประจำตัว  
รหัสผ่าน ไม่เกิน 16 หลัก
 
 
   ป้อนค่าตามภาพที่เห็น 4 หลัก ก่อนกดปุ่ม ตกลง