สอบถามเลขประจำตัวนิสิตใหม่  (Search New student ID numbers)

      Passport Number     (For Exchange Students only)   

(สำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนเท่านั้น)

      ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname)

(ไทย/Thai)

 

(อังกฤษ/English)

 

โปรดเลือกป้อน ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย หรือ ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ เพียงรายการเดียว และกดค้นหา
Please key in only one item : Passport Number (For Exchange Students only) or name-surname in Thai
or name-surname in English and press Search
หากไม่พบเลขประจำตัวนิสิต ให้ติดต่อที่หลักสูตร หรือบัณฑิตวิทยาลัย